[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เมนูหลัก
เที่ยวนาสีนวน
แผนงาน อบต.
กฏหมายท้องถิ่น
ลิงค์หน่วยงาน
;

ปปช.
ลิงค์แนะนำ


ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
การจัดการองค์ความรู้  
 

                       การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน

                       การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) อ่านรายละเอียด

     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
    1. แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  
    2. ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  
    3. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน 

 แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
    1. การเขียนหนังสือราชการ  
    2. ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  
    3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปี 2560 - 2564 
    4. ระเบียบการลา  
 
องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
    1. แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  
    2. ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกัการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  
    3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2560 - 2564  
    4. ระเบียบการลา  

2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
    1. สมรรถนะข้าราชการ  
    2. ประกาศองค์การบริหารตำบลนาสีนวน  
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
    5. ระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน  

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
    1. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
    2. e-plan
    3. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)
    4. ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
    5. ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

ระบบการรายงานผล  และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย
- รายงานการควบคุมภายใน

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร
- คุ่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องเรื่องร้องเรียน